Företagandet är vår jobbmotor

1 av 4 skattekronor i Sundsvalls kommun skapas i småföretagen.

Företagande

En växande och stark företagsamhet är avgörande för en kommun. I Sundsvall står små och stora företag för nästan hälften av skatteintäkterna och de utgör tillsammans tiotusentals arbetstillfällen i vår kommun. Samtidigt har Sundsvall under en lång tid halkat ned i mätningar gällande det rådande näringslivsklimatet. Det är en utveckling som vi måste vända. Trots den redan stora del av skatteintäkterna som idag kommer från företagandet så vill Moderaterna se att ännu fler företag startas eller etablerar sig i vår kommun. Politikens uppgift blir då att i så stor utsträckning som möjligt förbättra servicekulturen och anpassa verksamheten efter skattebetalarnas behov, det vill säga för både företag och individer. 

En myndighetsutövning där kvalitet står i centrum
Servicegarantierna, som infördes av moderatledda Koalitionen, ska vara Sveriges vassaste. Detta innebär att det ska finnas tydligt angivna tidsfrister som kommunen ständigt ska leva upp till. Det innebär också att ej kompletta ärenden som lämnats in från företagaren ska återkopplas snarast möjligt, för att trots detta upprätthålla servicegarantin.

Rättviksmodellen – i alla sammanhang & en väg in
Företagare ska få vara företagare. I Sverige finns en utbredd byråkrati mot företag som består av 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och allmänna råd, genom 94 000 000 blanketter. Självklart ska samhället ställa krav att företag sköter sig utifrån gällande juridiska och ekonomiska riktlinjer. En kommun kan här välja om den ska vara en hjälpsam partner eller en byråkratisk koloss. Rättviksmodellen är ett arbetssätt som förutom efterhandsdebitering, präglas av dialog, minskat regelkrångel och kvalitet. Det ska vara lätt för företag att göra rätt. Moderaterna vill att den arbetsmetodiken ska gälla i alla sammanhang där kommunen och företag interagerar. 

Kompetensförsörjning
Enligt Tillväxtverkets årliga undersökningar är tillgången till lämplig kompetens ett av företagens största tillväxthinder. Kommunen spelar här en viktig roll genom sitt uppdrag att bistå med både gymnasial- och vuxenutbildning. Sundsvall ska vara en kommun som har örat mot marken och forma utbildningsutbudet som stämmer överens med de lokala kompetensbehoven. Det innebär också att Sundsvalls arbetsmarknadsregion, som sträcker sig längre än kommungränserna, behöver präglas av samverkan mellan yrkesutbildningar men även universitet. Sundsvall har idag flera externa samarbeten inom Vuxenutbildningen, något som bör fortsätta utvecklas där andra aktörer kan bistå med ett utbud kommunen inte har.

I takt med att Sverige som land får en mer dynamisk arbetsmarknad kommer fler människor bli entreprenörer. Därför vill Moderaterna introducera fler unga till företagande, genom ett utvecklat samarbete med Ung företagsamhet och införa sommarföretagande. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Företagande