Fler barn ska få se mamma och pappa gå till jobbet

Moderaternas strävan är att varje barn i Sundsvalls kommun ska få se mamma och pappa gå till jobbet. Forskningen är tydlig vad gäller förutsättningarna för barn med föräldrar i långtidsarbetslöshet – de löper en avsevärt högre risk att själva hamna utanför jobb och studier. För den arbetslöse som hittar ett jobb är jobbet förutom mer pengar i plånboken, också en plats där man får uttryck för sin kreativitet, känslan av att känna sig behövd och samhörighet med kollegor. Att fler jobbar är viktigt för att samhället ska fungera, men ännu viktigare för varje enskild individ.

Kommunerna har i teorin inget krav på sig att driva en lokal arbetsmarknadspolitik. Sundsvallsmoderaternas avsikt är däremot att driva en mycket aktiv politik för fler människor i jobb. Detta dels eftersom att det förbättrar den kommunala ekonomin, men framför allt för att det är av grundläggande betydelse i människors liv.

Sundsvallsmodellen
När Moderaterna ledde Koalitionsstyret mellan 2010-2014 införde vi en så kallad komijobb-modell i Sundsvalls kommun. Modellen syftade till att ge individer i långtidsarbetslöshet en sysselsättning, där försörjningsstödet växlades upp till en lön. Värdet och betydelsen av en lön i förhållande till bidrag har tydligt beskrivits av deltagare i projektet. Det gav förutom en känsla av samhörighet med andra avlönade kollegor, också bättre förutsättningar till fritidsaktiviteter och bidrog till en ekonomisk trygghet inom familjen. Passivitet byttes till aktivitet, vilket gjorde otroliga skillnader för den enskilde.

Vi vill utveckla denna modell ytterligare genom att dels återinföra den i kommunen, men också involvera och inkludera det privata näringslivet. Vi vill implementera en modell där företag kan hitta lämplig kompetens, samtidigt som människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden kommer in och därigenom minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Det är en helhetslösning som ger enorma fördelar för samhället, familjer och ekonomin. 

Integration
Varje ny invånare till Sverige möter en stor byråkratisk koloss där olika delar ur det offentliga är ansvariga för olika saker. Moderaterna vill underlätta för varje ny individ att navigera i detta. Idag har Arbetsförmedlingen hand om etableringsprocessen, men om den processen inte ger resultat, tas resterande ansvar över av kommunerna. Vi vill att Sundsvalls kommun upprättar, för varje individ, en integrationsplan som sträcker sig från språkutbildning, kompetensstärkande aktiviteter och arbete. Här kan kommunen ta ett större ansvar i integrationen, för att minimera risken att leda en ny sundsvallsbo in i passivitet.

Arbete är att integreras men att integreras är inte enbart att arbeta. En etablering i Sverige underlättas genom tydlig information om demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter samt skyldigheter och information om hur samhället är organiserat. Vi vill även införa en så kallad Sverigeintroduktion, som formas genom en lokal kursplan och närvarokrav med examination. Detta innebär att alla nyanlända i Sundsvalls kommun ska genomgå samhällsorientering.

Många utrikesfödda kvinnor befinner sig i utanförskap och politiken genomför idag alldeles för få konkreta åtgärder för att bryta detta mönster. Kvinnor som under lång tid mottagit ekonomiskt bistånd löper större risk att bli utsatta för våld, samtidigt som det är belagt att våldsutövaren ofta använder ekonomin för att begränsa handlingsutrymmet. Moderaterna vill införa jämställd utbetalning av försörjningsstöd, vilket är ett standardiserat utbetalningssätt där försörjningsstödet fördelas i likhet med barnbidraget. Vi vill också underlätta för SFI- och vuxenutbildningsstudier under föräldraledigheten samt lägga ett särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor i våra arbetsmarknadsinsatser. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?