Miljö- och klimatpolitik på riktigt

Sundsvalls kommun ska tillgodose behovet av en effektiv, ändamålsenlig och långsiktigt hållbar fysisk samhällsstruktur. Samhällsförändringar ska vara väl genomtänka och bädda för en hållbar utveckling.

Prioritering av grönområden och tätortsnära skogar
Sundsvall kommuns närhet till naturen är en värdefull tillgång för ökad trivsel och allmänt välbefinnande. Dessa områden borde successivt utvecklas och långsiktigt prioriteras i stadsplaneringen. Ett rikt friluftsliv är en viktig del i Sundsvalls utveckling, särskilt för att göra kommunen mer attraktiv för fler att bosätta sig och verka här. Här kan framstående områden tydligt pekas ut. Det handlar om Norra berget, Södra berget, Sidsjön och fler områden som ständigt bör utvecklas.

En bättre lokal miljö – hur Sundsvall ska bidra till att minska klimatförändringarna
Havsmiljöfond
I havet i Sundsvallsbukten finns det stora mängder miljögifter i form av miljöfarligt avfall som dumpats i havet. Vi vill att Sundsvalls kommun tillsammans med andra aktörer upprättar en havsmiljöfond, där avsatta medel kan sökas för att vidta miljöförbättrande åtgärder som rör havsmiljön i kustnära område.

Kraftigt utökad ladd infrastruktur
Sundsvall ska vara bilvänlig. Det är inte bilen i sig som är problemet, utan fossila drivmedel. Sundsvall ska stå redo för fordonselektrifieringen. Ett välfungerande ekosystem av laddmöjligheter är grundläggande för ett minskat fossilberoende. Här kan Sundsvall i samråd med Sundsvall Energi påskynda utvecklingen och genomföra en kartläggning kring hur denna struktur ska utvecklas.

Solcellsparker på förorenad mark
De skenande elpriserna i Sverige har tydligt demonstrerat behovet av en välfungerande energimix. Västernorrland är storexportörer av förnybar energi och skall så fortsätta att vara. Sundsvall har däremot genom sin historik av tunga industrier en del platser som är kraftigt förorenade och därmed står oanvända idag. Vi vill göra en kartläggning av dessa platser och upprätta energieffektiva solcellsparker på dessa platser.

Minskat matsvinn och minimerat användande av engångs- och förbrukningsartiklar
Det finns flera kommuner runt om i landet där man infört kreativa system för hanterandet av matsvinn. I Gävle exempelvis, så har kommunen ett partnerskap med en ideell organisation som tar hand om matsvinn och restprodukter från livsmedelsbutiker och fördelar ut till människor som befinner sig i bostadslöshet. Moderaterna vill se över och skapa ett system liknande detta i Sundsvall. Vi vill också i vårt upphandlingsförfarande, i så stor utsträckning som möjligt, begränsa inköp av engångs- och förbrukningsartiklar. 

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?